Fantasy Sports Champions

Year
1999
Sam
Mark
Sam
X
2000
Dave
Greg
James
Dave
2001
Joe
Sam
Nate
X
2002
Tommy
Sean
X
X
2003
Season: Dave
Playoffs: Dave
Season: Dave
Playoffs: Tommy
Season: Tommy
Playoffs: Tommy
Season: Mark
Playoffs: Mark
2004
Season: Sam
Playoffs: Sam
Season: Dan
Playoffs: Nathan
Season: Sam
Playoffs: Sam
Season: X
Playoffs: X
2005
Season: Sean
Playoffs: Sam
Season: Tommy
Playoffs: Nathan
Season: Dan
Playoffs: Johnny
Season: Sam
Playoffs: Sam
2006
Season: Sean
Playoffs: James
Season: Tommy
Playoffs: Sean
Season: Sam
Playoffs: Johnny
Season: Dave
Playoffs: Dave
2007
Season: Sam
Playoffs: Dave
Season: Sean
Playoffs: Nathan
Season: James
Playoffs: Johnny
Season: Sean
Playoffs: Tommy
2008
Season: Sean
Playoffs: Dave
Season: Sam
Playoffs: Dan
Season: Tommy
Playoffs: Johnny
Season: Sam
Playoffs: Sean
2009
Season: Sean
Playoffs: Sean
Season: Ryan
Playoffs: Sam
Season: Johnny
Playoffs: Dave
Season: Steve
Playoffs: Dave
2010
Season: Sam
Playoffs: Tommy
Season: Sam
Playoffs: James
Season: Johnny
Playoffs: Sam
Season: Dave
Playoffs: Johnny
2011
Season: Sam
Playoffs: Tommy
Season: Travis
Playoffs: Johnny
Season: Dave
Playoffs: Dan
Season: Jordan
Playoffs: Jordan
2012
Season: Sam
Playoffs: Sean
Season: Sam
Playoffs: Johnny
Season: Sam
Playoffs: Sean
Season: Dan
Playoffs: Sean
2013
Season: Sam
Playoffs: Tommy
Season: Dave
Playoffs: Dave
Season:
Playoffs:
Season:
Playoffs: